Stručný opis projektu

Projekt „Platforma pre ideácie“ je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ: BITERAP

Miesto realizácie: Košický kraj

Projekt sa zameriava na výzvu zameranú na vývoj nových medziodvetvových priemyselných hodnotových reťazcov na základe inovačného potenciálu MSP. Zámerom Projektu je poskytnúť malým a stredným podnikom podporu a poradenstvo vo vybraných komponentoch, ktoré majú vyššiu pridanú hodnotu.

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 189 735,00 €