Domov

Čo robíme

BITERAP je združením právnických osôb. Ako samofinancované združenie BITERAP od svojho založenia v roku 2004 spája výrobcov, dodávateľov, poskytovateľov služieb, vysoké školy/univerzity, výskumné ústavy, verejné inštitúcie a odvetvové podniky v regióne Slovenska aj mimo neho. Tematickým zameraním klastra sú technologické trendy súčasnosti a budúcnosti v kontexte biohospodárstva. BITERAP ako partner úzkej spolupráce s Centrom excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu (LignoSilva) a Slovenským Centrom Digitálnych Inovácií ponúka aj priamy prístup k národným a európskym témam.

Prioritné oblasti clustra

Medzi prvoradé ciele práce združenia patrí rozšírenie a posilnenie regiónu v oblasti digitálnej a zelenej transformácie, ako aj napredovanie v oblasti biotechnológií. Deje sa tak v úzkej spolupráci s národnými a regionálnymi partnermi. BITERAP podporuje aj marketing regiónov. Ako verejná platforma pre informovanie, komunikáciu a spoluprácu a účasťou na priemyselných podujatiach a ich organizovaním podporuje združenie regionálne, národné aj medzinárodné sieťovanie svojich členov. Aktívne podporujeme napríklad účasť na rozvojových programoch. Úzke hospodárske vzťahy medzi členmi združenia posúvajú inovácie vpred.

Certifikáty

BITERAP získal v roku v roku 2021 opakovane (tretí krát) v spolupráci s Cluster Management Benchmarking Exercise zabezpečovanom Európskym Sekretariátom pre Analýzu Klastrov (ESCA) v rámci VDI/VDE Innovation + Technik GmbH ocenenie Bronz label – Cluster Management Excellence. V roku 2021 sa BITERAP pripojil k European Cluster Partnerships Cluster Partnerships